» » Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”

Międzynarodowa Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa
pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”
8 grudnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniu 8 grudnia 2021 roku, przy użyciu platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się Międzynarodowa Doktorancko-Studencka Konferencji Naukowa, pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT w Warszawie.

Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragnęliśmy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoliłaby zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzględniając środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem było kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tego regionu oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso.

Po powitaniach zaproszonych gości, minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłego niedawno Kierownika Klubu Wojskowej Akademii Technicznej – Pana Krzysztofa Ciechańskiego.

Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 21 wystąpień Prelegentów, reprezentujących 14 krajowych oraz międzynarodowych ośrodków naukowych. Otwarcia konferencji dokonali:

  • Prodziekan ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WATprof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK
  • Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WLO WATdr Patrycja Bryczek-WRÓBEL,
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencjidr Wiesław ŚMIAŁEK.

Mimo wysokiego poziomu wszystkich prac i wystąpień, Komitetowi Naukowemu Konferencji, po burzliwych obradach udało się wyróżnić następujące prace:

  • I miejsce otrzymał Pan dr Aleksander Ksawery OLECH, Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego Instytutu Nowej Europy oraz adiunkt w Baltic Defense College w Tallinie za pracę, pt. „Security of Central and Eastern Europe in the context of contemporary security challenges”,
  • II miejsce otrzymał Pan mgr Konrad GASIŃSKI, doktorant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie za pracę, pt. „Znaczenie Morza Bałtyckiego dla bezpieczeństwa narodowego państw Europy Środkowo – Wschodniej”,
  • III miejsce otrzymał Pan Szymon KONOPKA, student Państwowej Wyższej Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży za pracę, pt. „Europa Środkowo-Wschodnia: rzeczywistość geograficzna, historyczna, polityczna”.

Wszystkim prelegentom oraz wyróżnionym osobom przekazano nagrody, materiały konferencyjne oraz dyplomy uznania drogą pocztową. Konferencja zakończyła się ożywioną dyskusją wśród uczestników odnośnie różnorodnej problematyki poruszanej podczas obrad. Uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny konferencji oraz zgłosili chęć udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Podsumowując, udział w konferencji, w różnych momentach konferencji, wzięło około 162 osoby z całej Polski i krajów Unii Europejskiej, reprezentujące 36 podmiotów.

Konferencja dostępna będzie pod tym linkiem. Zachęcamy do wzięcia udziału w obradach!

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji 🙂 .

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak– Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji;
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
kpt. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT;
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT;
dr Patrycja Bryczek-Wróbel;
dr Wawrzyniec Kowalski;
dr Natalia Moch;
dr Paweł Kawalerski;
dr Katarzyna Śmiałek.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław Śmiałek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
dr Krzysztof Szwarc;
mgr Łukasz Kominek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
mgr Aleksandra Kominek;
lic. Alicja Kuczyńska;
lic. Patrycja Jakubowska;
lic. Damian Szafranek.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Zakład Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, serdecznie zapraszają na Międzynarodową Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową, pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku na platformie MS Teams.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tego regionu oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso.

Język referatów: polski, angielski.

Przewidujemy panel w języku angielskim (warunkiem jest 5+ wystąpień w tym języku).

Planujemy, by panel pierwszy konferencji przeznaczony został dla gości reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze – odbędzie się on wyłącznie w języku angielskim. Inne panele prowadzone będą w języku polskim lub angielskim – w zależności od potrzeb.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

1. Europa Środkowo-Wschodnia: rzeczywistość geograficzna, historyczna, polityczna.

2. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

3. Narodowe wizje bezpieczeństwa regionu.

4. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, NATO, UE, OBWE.

5. Europa Środkowo-Wschodnia w polityce mocarstw.

6. Perspektywy bezpieczeństwa dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

• 0 zł – wolni słuchacze;

• 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu;

• 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej;

• 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami promocyjnymi/naukowymi.

WAŻNE TERMINY:

28.11.2021 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

29.11.2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

08.12.2021 r. – dzień konferencyjny,

31.12.2021 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Tutaj, znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.
Tutaj, znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich.

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto -700-1500-50-007, konferencja – grudzień 2021.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.

Uprzejmie informujemy, że monografia naukowa będąca pokłosiem tej konferencji ukaże się po konferencji na przełomie lutego/marca 2022 r. – wydawnictwo potwierdziło termin, zatem prosimy o terminowość przesyłania prac. Na życzenie możemy to potwierdzić dodatkowym certyfikatem.

Pozdrawiamy!

International Doctoral-Student Scientific Conference: „Security of Central and Eastern Europe. National and international perspective”
December 8, 2021

SCIENTIFIC COMMITTEE:

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak– Chairman of the Scientific Committee of the Conference;
prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz;
capt. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT;
dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT;
dr hab. Gabriel Nowacki, prof. WAT;
dr Patrycja Bryczek-Wróbel;
dr Natalia Moch;
dr Paweł Kawalerski;
dr Katarzyna Śmiałek.

ORGANIZING COMMITTEE:

dr Wiesław Śmiałek – Chairman of the Organizing Committee of the Conference;
dr Krzysztof Szwarc;
M.Sc. Łukasz Kominek – Deputy Chairman of the Organizing Committee of the Conference;
M.Sc. Aleksandra Kominek;
B.A. Alicja Kuczyńska;
B.A. Patrycja Jakubowska;
B.A. Damian Szafranek.

INVITATION

Dear Sir or Madam,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT and the Department of Security Systems at the Institute of Security and Defense at the Faculty of Security, Logistics and Management of the Military University of Technology in Warsaw cordially invite you to the International Doctoral-Student Scientific Conference, entitled: „Security of Central and Eastern Europe. National and international perspective”, which will be held on December 8, 2021 on the MS Teams platform.

The aim of the conference is to present the results of the latest research in the field of security in Central and Eastern Europe from the national and international perspective. In addition, we want to create a platform for the exchange of views on the indicated topic, which will allow to intensify institutional cooperation in this area, taking into account the expert community and young scientists (doctoral students and students) operating in domestic and foreign research centers. An important aspect for us is a comprehensive approach to the issue of security in this region and an attempt to condense the discourse on the discussed issues in extenso.

Language of the papers: Polish, English.

We are planning a panel in English (the condition is 5+ presentations in this language).

We plan that the first panel of the conference will be intended for guests representing foreign research centers – it will be held only in English. Other panels will be conducted in Polish or English – depending on the needs.

The issues that we would like to raise during the conference relate primarily to the following issues (however, we also invite passive and active participants who are interested in a slightly different, albeit related subject):

1. Central and Eastern Europe: geographic, historical and political reality.

2. Challenges and threats to the security of Central and Eastern Europe.

3. National visions of the security of the region.

4. International security conditions in Central and Eastern Europe, NATO, EU, OSCE.

5. Central and Eastern Europe in the policy of great powers.

6. Security prospects for Central and Eastern Europe.

.

The fee for participation in the conference is:

• PLN 0 – free students;

• PLN 100 – if you want to deliver only a paper;

• PLN 350 – if you want to submit your work only to a scientific monograph;

• PLN 400 – full participation in the conference (presentation + publication).

We announce a competition for the most interesting abstracts and the best presentations at a conference organized by us. The best of you will be awarded with book prizes and useful promotional/scientific materials during the conference.

IMPORTANT DATES:

November 28, 2021 – deadline for submissions via the form,

November 29, 2021 – announcement of the results of the abstract competition,

December 08, 2021 – conference day,

December 31, 2021 – the deadline for submitting papers to a multi-author, peer-reviewed scientific monograph.

The length of the speech should be 10 to 15 minutes. Please prepare a multimedia presentation.

Here, you will find a link to the application form.
Here, you will find a link to the editorial requirements.

In order to finally qualify, you must pay a fee of 100, 350 or 400 PLN (depending on your choice of participation option). However, payments should be made only after receiving confirmation of the selection of your work for publication and / or presentation.

We ask that persons interested in issuing an invoice confirming acceptance of the transfer immediately (at the latest on the day of making the transfer) inform us about it.

BANK TRANSFER DETAILS:

Recipient: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Address: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Transfer title: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto -700-1500-50-007, konferencja – grudzień 2021.

Account number: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.

We kindly inform you that the scientific monograph which is the result of this conference will be published after the conference at the turn of February / March 2022 – the publishing house has confirmed the date, so we kindly ask you to send your papers on time. On request, we can confirm this with an additional certificate.

Greetings!