POWSTANIE I POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej przy Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności WAT zostało założone z inicjatywy późniejszego Opiekuna Koła – dr Wiesława Śmiałka – ówczesnego adiunkta Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Organizacji i Zarządzania, na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Statut KNBN WAT, po wielu konsultacjach z Działem Spraw Studenckich oraz pozytywnej rekomendacji przez Dział Prawny WAT, został zatwierdzony w dniu 21 kwietnia 2011 r. Tego samego dnia, w odpowiedzi na podanie o rejestrację KNBN WAT z dnia 12 kwietnia, Rektor WAT wydał decyzję o oficjalnym zarejestrowaniu Koła, czego wyrazem był wpis do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich Wojskowej Akademii Technicznej.

Założyciele KNBN WAT chcieli poprzez swoją działalność poszerzać wiedzę w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, w tym zwrócić szczególną uwagę na wielopłaszczyznowość bezpieczeństwa i różnorodność jego uwarunkowania. Sposobem na rozwijanie zainteresowań jego członków są wizyty w siedzibach różnorodnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, jak również organizacja spotkań, debat, wykładów, warsztatów i konferencji naukowych. Nadrzędnym celem jest aktywne zaangażowanie studentów i doktorantów w procesie pracy zespołowej, dzięki której możliwe jest przełożenie unikalnych doświadczeń każdego z nich na percepcję szans, wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, jak również stwarzanie możliwości do wykorzystania w praktyce oraz skonfrontowania z rzeczywistością wiedzy zdobytej na studiach.

STATUTOWE ZADANIA KOŁA

 • udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w realizacji zadań na rzecz obronności państwa;
 • podejmowanie współpracy z kołami naukowymi innych uczelni w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Koło liczy na wsparcie przełożonych i współpracę ze studentami oraz doktorantami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa narodowego.

CELE KNBN

 • pogłębianie zakresu wiedzy i umiejętności Członków Koła;
 • promocja studentów i doktorantów Uczelni;
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów i doktorantów;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych Członków Koła;
 • samokształcenie studentów w zakresie bezpieczeństwa narodowego;
 • ułatwienie realizacji projektów przejściowych i prac dyplomowych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele i zadania;
 • współuczestnictwo w planach badawczych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności WAT.

DZIAŁALNOŚĆ KNBN WAT W LATACH 2010-2014

 • organizacja i aktywny udział w Konferencji Naukowej „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku” oraz „Rola i miejsce RP w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”;
 • organizacja i aktywny udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej”;
 • aktywny udział w konferencji „Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku” – organizowanej przez Koło Bezpieczeństwa Narodowego AON;
 • aktywny udział w Konferencji Kół Naukowych Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ Narodowego organizowanej przez Koło Prewencji oraz Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • aktywny udział w konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Studentów „Strategia” WCY WAT;
 • organizacja debaty „Wyznaczniki mocarstwowości w XXI w.”;
 • organizacja spotkania z p. Katarzyną Pisarską – wykład „Zawód: Dyplomata”;
 • udział w debacie – „Polski przemysł obronny, jako filar polityki bezpieczeństwa RP – lekcje z kryzysu gospodarczego” – organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego;
 • publikacje członków koła w Zeszytach Naukowych Instytutu OIZ – „Nowoczesne Systemy Zarządzania” oraz „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”;
 • współpraca z kołami naukowymi innych uczelni (Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji);
 • wizyty w miejscach związanych tematycznie z bezpieczeństwem narodowym i tematyką obronności:
  • Komenda Głównej Żandarmerii Wojskowej;
  • Komenda Stołecznej Policji;
  • Sejm RP – Sejmowa Komisja Obrony Narodowej;
  • Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawa;
  • Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów Centralnych;
  • Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie.

DZIAŁALNOŚĆ KNBN WAT W LATACH 2015-2018

 • organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Organizacje międzynarodowe w systemie bezpieczeństwa państwa”;
 • organizacja serii spotkań z Attaché Wojskowymi;
 • organizacja debaty na temat terroryzmu islamskiego oraz ISIS;
 • organizacja debat związanych z tematyką bezpieczeństwa (w tym debaty oxfordzkiej);
 • organizacja wizyty w hangarze Wydziału Lotnictwa WAT;
 • wizyta w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej;
 • wizyta w siedzibie Biura Ochrony Rządu;
 • wyjazd do 31 Bazy Lotniczej w Poznaniu;
 • stworzenie publikacji w formie „student + wykładowca”;
 • przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy;
 • przeprowadzenie warsztatów z pisania prac naukowych;
 • wizyta w siedzibie Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego (JW GROM);
 • organizacja konferencji, pt. „Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego/państwa”;
 • organizacja konferencji, pt. „Regionalny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekt polityczny, ekonomiczny, wojskowy, społeczny i kulturowy”;
 • organizacja konferencji, pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne – w ujęciu narodowym i międzynarodowym”.

DZIAŁALNOŚĆ KNBN WAT W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 • udział w dniu aktywności studenckiej WAT;
 • zbiórka charytatywna w ramach Szlachetnej Paczki w dniach, podczas której udało nam się pozyskać kwotę 2756 zł od Darczyńców z naszej Uczelni;
 • organizacja Konferencji Doktorancko-Studenckiej, pt. „Ewolucja wojen. Wielość uwarunkowań”;
 • organizacja warsztatów, pt. „Triki w Excelu”;
 • wizyta studyjna w Muzeum Wojska Polskiego;
 • spotkanie z Witoldem Repetowiczem, pt. „Alah Akbar – Wojna i pokój w Iraku”;
 • organizacja warsztatów z zaawansowanych technik programu Excel;
 • organizacja Konferencji Doktorancko-Studenckiej, pt. „Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym”;
 • organizacja Konferencji Doktorancko-Studenckiej, pt. „Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku – badania i perspektywy”.

DZIAŁALNOŚĆ KNBN WAT W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 • zbudowano nową stronę internetową KNBN WAT oraz dokonano jej korelacji ze stroną nowego wydziału;
 • dokonano aktualizacji dokumentów prawnych KNBN WAT;
 • zbiórka charytatywna w ramach Szlachetnej Paczki;
 • pomoc w finansowaniu wyjazdów na konferencję, publikacji i działalności naukowej;
 • organizacja Konferencji Doktorancko-Studenckiej, pt. „Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państw” – 7 stycznia 2020 r.;
 • opublikowanie recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej, pt. „Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym”;
 • opublikowanie recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej, pt. „Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku. Badania i perspektywy”;
 • opublikowanie recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej, pt. „Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia”;
 • opublikowanie recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej, pt. „Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”.

DZIAŁALNOŚĆ KNBN WAT W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 • uaktywnienie pracy sekcji KNBN WAT;
 • przeprowadzenia szkolenia z zakresu pisania prac naukowych:
  • artykuł naukowy w czasopiśmie;
  • rozdział w monografii naukowej;
  • licencjat;
  • magisterium;
  • doktorat;
 • wizyty studyjne w:
  • 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki;
  • Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
  • Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej;
  • Rządowym Centrum Bezpieczeństwa;
  • Sejmie RP;
  • Komendzie Stołecznej Policji;
 • organizacja XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w trybie online,
 • organizacja XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Służby specjalne w polityce i systemie bezpieczeństwa państw”,
 • pomoc członkom KNBN WAT w rozwijaniu zainteresowań, zdobywania dofinansowania do inicjatyw, wyjazdów konferencyjnych oraz redakcji rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów w czasopismach z listy MNiSW;
 • redakcja kolejnych monografii naukowych:
  • „Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego – wybrane zagadnienia„;
  • Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa”;
  • Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności”;
  • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej”;
  • Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa w pryzmacie ochrony danych osobowych”;
 • organizacja warsztatów z Excel`a na poziomie podstawowym i zaawansowanym;
 • organizacja spotkania z funkcjonariuszami Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW);
 • organizacja spotkania z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW);
 • udział w Szlachetnej Paczce;
 • organizacja spotkań eksperckich:
  • dr Jacek Bartosiak,
  • Witold Repetowicz,
  • Ireneusz Piotr Piotrzkowicz,
  • dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ,
  • dr Leszek Sykulski,
  • płk Grzegorz Małecki,
  • dr Adam Czyżewski,
  • dr Jacek Raubo,
  • dr Robert Czulda.

   DZIAŁALNOŚĆ KNBN WAT W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 • uaktywnienie pracy sekcji KNBN WAT;
 • przeprowadzenia szkolenia z zakresu pisania prac naukowych:
  • artykuł naukowy w czasopiśmie;
  • rozdział w monografii naukowej;
  • licencjat;
  • magisterium;
  • doktorat;
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu narodowym i międzynarodowym”,
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Safe Place”,
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”,
 • pomoc członkom KNBN WAT w rozwijaniu zainteresowań, zdobywania dofinansowania do inicjatyw, wyjazdów konferencyjnych oraz redakcji rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów w czasopismach z listy MEiN;
 • redakcja kolejnych monografii naukowych:
  • „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”;
  • Bezpieczeństwo, ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”;
  • Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona ludności w perspektywie 2030 roku”.
 • DZIAŁALNOŚĆ KNBN WAT W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 • uaktywnienie pracy sekcji KNBN WAT;
 • przeprowadzenia szkolenia z zakresu pisania prac naukowych:
  • artykuł naukowy w czasopiśmie;
  • rozdział w monografii naukowej;
  • licencjat;
  • magisterium;
  • doktorat;
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”,
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Safe Place”,
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Kongres Antyterrorystyczny”,
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw”,
 • pomoc członkom KNBN WAT w rozwijaniu zainteresowań, zdobywania dofinansowania do inicjatyw, wyjazdów konferencyjnych oraz redakcji rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów w czasopismach z listy MEiN;
 • redakcja kolejnych monografii naukowych:
  • „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej w realiach XXI wieku„;
  • Nienaruszalność, trwałość i bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej”;
  • Konceptualizacja bezpieczeństwa granicznego w ujęciu historycznym”;
  • „Siły zbrojne w polityce i systemie bezpieczeństwa państwa”;
  • „Siły zbrojne wobec nowych wyzwań i zagrożeń”;
  • „Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa”.

PLANOWANA DZIAŁALNOŚĆ KNBN WAT W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 • uaktywnienie pracy sekcji KNBN WAT;
 • przeprowadzenia szkolenia z zakresu pisania prac naukowych:
  • artykuł naukowy w czasopiśmie;
  • rozdział w monografii naukowej;
  • licencjat;
  • magisterium;
  • doktorat;
 • wizyty studyjne w::
  • 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki;
  • 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego;
  • Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
  • Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej;
  • Sejmie RP;
  • Komendzie Głównej Policji;
 • współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w maju 2024 roku;
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Safe Place”;
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Kongres Antyterrorystyczny”;
 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej;
 • pomoc członkom KNBN WAT w rozwijaniu zainteresowań, zdobywania dofinansowania do inicjatyw, wyjazdów konferencyjnych oraz redakcji rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów w czasopismach z listy MEiN;
 • redakcja kolejnych monografii naukowych.

Serdecznie zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi lub/oraz do obserwacji naszych działań!