Studentka Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT stypendystką Ministra Nauki

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT, mamy przyjemność poinformować, iż na podstawie art. 359 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428) członkini naszej organizacji, Pani lic. Julia WIERUCKA, która w poprzednim roku akademickim była studentką III roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, została laureatką stypendium Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2023/2024.

Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 28 października 2021 roku (Dz. Urz. MEiN poz. 125, 128, 139, z 2023 r. poz. 108 oraz Dz. Urz. Min. Nauk. z 2024 r. poz. 7) został powołany Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w składzie którego znaleźli się eksperci reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 2202, z późn. zm.).

W dniu 29 czerwca 2023 roku Prezydium Zespołu uchwaliło Wytyczne dla Zespołu doradczego w sprawie oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra dla studentów złożonych w roku akademickim 2023/2024. Zgodnie z ww. wytycznymi przy przyznawaniu stypendiów obowiązywała zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki. Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej rekomenduje się przyznanie nie więcej niż 18 stypendiów. Zespół ustalił również, że w przypadku rekomendowania w danej dyscyplinie naukowej mniej niż 18 stypendiów może być zastosowany dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Stypendium może być wówczas przyznane studentom reprezentującym inne dyscypliny naukowe zaliczane do tej samej dziedziny nauk, a w przypadku dziedziny nauki teologiczne – studentom reprezentującym dziedzinę nauk humanistycznych lub społecznych, według proporcjonalnego podziału. Natomiast w przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe Zespół zarekomendował  przyznanie nie więcej niż 36 stypendiów. Studenci posiadający osiągnięcia sportowe konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

W dniu 22 marca 2024 roku – spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Nauki, Dariusz Wieczorek – przyznał stypendium między innymi naszej studentce, której wniosek został pozytywnie zarekomendowany przez ww. Zespół. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17,000 zł.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż ministerialne władze były pod ogromnym wrażeniem osiągnięć naukowych naszej studentki, w szczególności:

 • rozdziałów w recenzowanych, wieloautorskich monografiach naukowych wydanych w wysokopunktowanych wydawnictwach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • artykułów w czasopismach naukowych wydanych w wysokopunktowanych periodykach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • wystąpień konferencyjnych podczas ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych, podczas których występowali przedstawiciele ponad 20 ośrodków naukowych.

Naszej Koleżance składamy serdeczne gratulacje i zachęcamy do dalszej aktywności naukowej!

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT.

Podpisanie porozumienia o współpracy Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Studenckiego Koła Naukowego „Bezpieczna Ściana” PŚ

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25-26 marca bieżącego roku delegacja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT została ugoszczona na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach celem zawarcia porozumienia ze Studenckim Kołem Naukowym „Bezpieczna Ściana”.

Niniejsze przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie zasięgu i możliwości działania obu organizacji poprzez formalną deklarację chęci współpracy w zakresie rozpowszechniania nauk o bezpieczeństwie. We wtorek 26 marca przy obecności władz Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Porozumienie podpisali:

dr inż. Aneta GRODZICKA – Opiekun Naukowy SKN „Bezpieczna Ściana”,
dr Paweł KAWALERSKI – w zastępstwie Opiekuna Naukowego KNBN WAT,
Jan STARZYK – Przewodniczący SKN „Bezpieczna Ściana”,
Bartosz SZYMAŃSKI – Przewodniczący KNBN WAT.

Reprezentacja SKN „Bezpieczna Ściana” po oficjalnej części zabrała przedstawicieli KNBN WAT na zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu, z kolei Zarząd KNBN WAT zaprosił delegację z SKN „Bezpieczna Ściana” na Ogólnopolską Konferencję Naukową Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w terminie 7-9 maja 2024 roku na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Rezultatem wizyty naszych studentów poza podpisaniem porozumienia jest zacieśnienie więzi nieformalnych między członkami obu kół i wstępne ustalenia dotyczące wspólnych aktywności w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy Politechnice Śląskiej za zaproszenie i tak znakomite ugoszczenie w murach swojej uczelni. Jesteśmy pełni optymizmu i przekonani, że współpraca naszych organizacji będzie sprzyjać rozwojowi nauk o bezpieczeństwie, a co za tym idzie stanie się możliwe zaangażowanie większego grona studentów do wszelkich wydarzeń rozwijających ich wiedzę i umiejętności.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd KNBN WAT.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT na IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi Dla Bezpieczeństwa” w Gorzowie Wielkopolskim

W dniach 20 – 22 marca 2024 roku reprezentacja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyła w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi dla Bezpieczeństwa” w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Na konferencji poruszone zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem zarówno: globalnym, regionalnym i lokalnym. Różnorodność tematyk wystąpień pozwoliła na kompleksowe zdiagnozowanie istniejących zagrożeń w licznych aspektach życia tak politycznego jak prywatnego.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT reprezentowali: Zuzanna Kowalik, Kinga Świderska, Urszula Bolesta, Wiktoria Smolec, Alicja Goździk, Wiktoria Tkacz, Emilia Kołodziejczyk, Aleksandra Baran, Ewelina Zielińska, Krzysztof Jakubowski i Bartosz Szymański.

Wystąpienia studentów WAT wniosły świeże spojrzenie na kwestie dotyczące bezpieczeństwa, a tematyki ich wystąpień dotyczyły miedzy innymi: adaptacji nuklearnej NATO, problemów związanych z cyberbezpieczeństwem, zagrożeń transgranicznych, analizy działań Federacji Rosyjskiej pod kątem unikania sankcji oraz problematyki edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnych czasach. Wystąpienia zostały nagrodzone brawami, po których zawiązywały się dyskusje dotyczące wystąpień między prelegentami, a obecną na miejscu kadrą naukową i słuchaczami. Ponadto wszyscy prelegenci otrzymali certyfikaty za swoje wystąpienia.

Udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi dla Bezpieczeństwa” bez wątpienia był bardzo wartościowym przeżyciem dla członków KNBN WAT, poza dużą dawką najnowszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz świetną możliwością do rozwoju zainteresowań – studenci mieli również szansę na zintegrowanie się z przedstawicielami z innych uczelni goszczących w Gorzowie Wielkopolskim.

Gratulujemy i życzymy licznych sukcesów w przyszłości,
Zarząd KNBN WAT.

Delegacja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT na IX Europejskim Kongresie Samorządów

W dniach 4-5 marca delegacja Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w składzie: Bartosz Szymański, Zuzanna Kowalik, Adam Brzeziński i Krzysztof Jakubowski – miała przyjemność uczestniczyć w IX edycji Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych, członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Program obejmuje ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji.

Studenci Akademii uczestniczyli w licznych panelach i warsztatach, nawiązywali znajomości w ramach programu Młodzi na Forum oraz prowadzili dyskusje z przedstawicielami rządowej elity takimi jak: wicemarszałek Krzysztof Bosak, były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak czy Doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto Przewodniczący KNBN WAT – Pan Bartosz Szymański miał zaszczyt zabrać głos w panelu dyskusyjnym pt.: „Cyberrewolucja – dokąd zmierza świat?”, konfrontując swoje poglądy z ekspertami takimi jak: prof. Andrzej Zybertowicz BBN, Michał Góra Alfavox Software, dr Grzegorz Malinowski Łukaszewicz ITECH, Pani Martyna Łuszczek ekspertka AI. Cyberrewolucja, czyli rewolucja spowodowana postępem technologii cybernetycznej i Internetu, to złożony i ciągły proces, który wpływa na wiele aspektów współczesnego życia. Trudno z całą pewnością przewidzieć, dokąd doprowadzi ten trend, istnieje jednak kilka kluczowych obszarów, w których jego wpływ będzie prawdopodobnie szczególnie znaczący. Przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej na pytanie jakie szanse i ryzyka niesie ze sobą powszechne wykorzystanie Sztucznej Inteligencji odpowiedział syntetycznie podkreślając mnogość możliwości jakie daje AI w codziennym życiu. Jednak zwrócił uwagę na pewnego rodzaju iluzję jaką tworzą aplikacje wykorzystujące AI – na przykładzie podawania błędnych informacji i nieistniejących źródeł przez Chat GPT. Jego uwaga została doceniona i rozwinięta przez pozostałych ekspertów, a wątek wprowadzania w błąd przez sztuczną inteligencję szczegółowo rozwinęła Pani Martyna Łuszczek ekspertka AI.

Udział w wydarzeniu był dla naszych studentów niezwykłym przeżyciem jak i szansą na poznanie znaczących osób w świecie biznesu i krajowej administracji. Członkowie KNBN WAT dzięki aktywnemu udziałowi w IX EKS mają szansę by ponownie skorzystać z gościnności Instytutu Studiów Wschodnich na Forum Ekonomicznym i zaangażować w to prestiżowe wydarzenie większą ilość przedstawicieli z Wojskowej Akademii Technicznej.

Troje studentów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT stypendystami Ministra Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, mamy przyjemność poinformować, iż na podstawie art. 359 ust. 1 w zw. z art. 435 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie stypendiów ministra przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe (Dz. U. poz. 1382), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku poz. 2000, z późn. zm.) członkowie naszej organizacji:

 • Pani Zuzanna Kowalik – studentka IV roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
 • Pani Kinga Świderskastudentka IV roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;
 • Pan Bartosz Szymański student IV roku studiów stacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo narodowe, realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT;

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2024 roku zostali nagrodzeni ministerialnym stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe!

W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż ministerialne władze były pod ogromnym wrażeniem osiągnięć naukowych naszych studentów, w szczególności:

 • rozdziałów w recenzowanych, wieloautorskich monografiach naukowych wydanych w wysokopunktowanych wydawnictwach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • artykułów w czasopismach naukowych wydanych w wysokopunktowanych periodykach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • wystąpień konferencyjnych podczas ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych, podczas których występowali przedstawiciele ponad 20 ośrodków naukowych.

Naszym studentom, składamy serdeczne gratulacje i zachęcamy do dalszej aktywności naukowej!

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych

Przekraczając granice – współczesne strategie oraz rozwiązania w bezpieczeństwie narodowym, obronności państwa, logistyce i zarządzaniu

Data:

7-9 maja 2024 roku

Miejsce:

Aula Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

Panele:

 7 maja 2024 roku – Wyzwania oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku

 8 maja 2024 roku – Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań

 9 maja 2024 roku – Mikro- i megatrendy w rozwoju organizacji

Rada naukowa:

Przewodniczący:

płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT

Członkowie:

gen. bryg. rez. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, WAT
wiceadm. rez. dr hab. Stanisław ZARYCHTA, prof. AMW
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK, WAT
mjr dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ, prof. WAT
dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT
dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT
dr hab. Adam OSTANEK, prof. WAT
dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT
płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI, WAT
dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL, WAT
dr Natalia MOCH, WAT
dr Wiesława ZAŁOGA, WAT
dr Katarzyna ŚMIAŁEK, WAT
dr Justyna STOCHAJ, WAT
dr inż. Marek KALWASIŃSKI, WAT
dr inż. Paweł ŚLASKI, WAT
dr inż. Paulina OWCZAREK, WAT
dr Iwona SOBCZAK, WAT
kpt. dr inż. Igor BETKIER, WAT
mjr dr inż. Małgorzata GRZELAK, WAT
dr Joanna LUBIMOW, AJP
prof. dr hab. Wojciech WŁODARKIEWICZ, WAT
dr hab. Artur Jacek KOŻUCH, prof. WAT
dr hab. Beata DOMAŃSKA-SZARUGA, prof. WAT
dr hab. Iwona PRZYCHOCKA, prof. WAT
dr hab. Krzysztof SOŁODUCHA, prof. WAT
dr Marta MISZCZAK, WAT
dr Jacek WOŹNIAK, WAT
dr Joanna JOŃCZYK, WAT
dr Daria SMARŻEWSKA, PB
dr Kamil GEMRA, SGH
dr inż. Justyna SMAGOWICZ, PW
dr inż. Cezary SZWED, PW

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:

dr Wiesław ŚMIAŁEK

Członkowie:

dr Iwona SOBCZAK
dr Jacek WOŹNIAK
kpt. dr inż. Igor BETKIER
dr Anna KRAWCZYK
mgr Luiza TRZCIŃSKA
mgr Małgorzata ZAKRZEWSKA
lic Bartosz SZYMAŃSKI
lic Zuzanna KOWALIK
lic Wiktoria TKACZ
Martyna HAMERA
sierz. pchor. Małgorzata BINKIEWICZ
Agnieszka DURMAJ
Katarzyna KURKIEWICZ
lic. Mateusz AKSAMITOWSKI
lic. Bartosz BIENIEK


Szanowni Państwo,

studenckie koła naukowe działające na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej – Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT, Koło Naukowe Logistyki Stosowanej, Koło Naukowe Logistyki Wojskowej i Koło Naukowe Studentów „Strategia” – zapraszają na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową pt.: „Przekraczając granice – współczesne strategie oraz rozwiązania w bezpieczeństwie narodowym, obronności państwa, logistyce i zarządzaniu”, która odbędzie się w dniach 07-09 maja 2024 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (budynek 135).

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych wyników badań w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz obronności, a także logistyki i nauk o zarządzaniu i jakości. Pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazane tematy, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie uwzględniając  młodych naukowców ( doktorantów i studentów ) z wiodących uczelni krajowych. Ważnym dla organizatorów aspektem jest interdyscyplinarne podejście do tematyki bezpieczeństwa logistyki i zarządzania. Dodatkowym atutem konferencji będą równolegle prowadzone warsztaty z przedstawicielami: SKW i Policji, a także przedstawicielami środowiska gospodarczego.

W związku z dużym zainteresowaniem konferencją uprzejmie prosimy o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę. Liczba występujących w każdym panelu jest ograniczona. Przewidywana długość wystąpienia 10-15 min. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnych.

Efektem konferencji będą recenzowane punktowane monografie naukowe tematyczne, wydane w wydawnictwie z listy MNiSW w celu ostatecznego zakwalifikowania się należy uiścić wskazane opłaty (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa).

 1. Link do formularza: https://forms.office.com/e/S9QJJhnetT
 2. Link do formularza na panel logistyczny „Logistyka w obliczu współczesnych wyzwań”:  https://forms.gle/zkJnNwUDdS7hSTNP6

Termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz – 15.04.2024 r.

Opłaty:

300 zł (pełny udział – referat, publikacja)

200 zł (publikacja)

100 zł (udział, referat)

Studenci WAT – udział i publikacja bezpłatna

Brak możliwości zakwaterowania

Informacja o konkursie:

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji. Najlepsi z państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi.

Studentki Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT po raz kolejny stypendystkami Prezydenta m. st. Warszawy

Studentki Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT po raz kolejny stypendystkami Prezydenta m.st. Warszawy!

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT, mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 11 grudnia 2023 roku, podczas Gali Stypendystów, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, członkinie naszej organizacji – lic. Zuzanna KOWALIK oraz lic. Julia WIERUCKA, zostały stypendystkami tegorocznej edycji programu stypendialnego realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II i Miasto Stołeczne Warszawa. Po raz kolejny, członkowie naszej organizacji zostali wyróżnieni w tym prestiżowym konkursie! 🙂 

Program Stypendialny 2023/2024 uważamy za otwarty” – ogłosili wczoraj podczas uroczystej gali Ewa Masny-Askanas, przewodnicząca Komisji Stypendialnej i Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Wieczór był prawdziwym świętem nauki, w którym stypendyści odebrali listy gratulacyjne w roku, w którym wspominamy 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika i 25-lecie ogłoszenia poświęconej wierze i rozumowi encykliki „Fides et ratio”, co podkreślił podczas powitania gości Michał Senk. Gratulując laureatom, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła zachęcał stypendystów do, z jednej strony, odważnego eksperymentowania w poszukiwaniu swojej życiowej drogi, z drugiej do brania odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania.

Czasem bogactwo wyboru możliwych ścieżek potrafi być przytłaczające, dlatego warto dać sobie pozwolenie na próbowanie, testowanie” – przekonywała też dr Jowita Radzińska, socjolożka, etyczka, filozofka z Uniwersytetu SWPS. Z dr Radzińską oraz dwiema innymi znakomitymi naukowczyniami, prof. Agnieszką Szarkowską, kierowniczką Laboratorium Przekładu Audiowizualnego z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i mgr Karoliną Pondel-Sycz z Politechniki Warszawskiej, konferansjerka prowadząca wieczór na scenie rozmawiała o ich różnorodnych drogach do realizacji własnych marzeń i pasji.

Podczas gali, która – ze względu na swój temat przewodni – nie przypadkiem odbyła się w Centrum Nauki Kopernik, nie mogło zabraknąć także eksperymentów naukowych, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Podniosły, uroczysty nastrój wieczoru budował występ Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, który wykonał między innymi utwór „Sogno di Volare”, czyli „Marzenie o lataniu”, motywując naszych stypendystów do sięgania po marzenia 🎶. Uroczystość poprowadziła Monika Woźniak z Telewizji Polskiej.

Stypendia m.st. Warszawy – Centrum Myśli Jana Pawła II trafiają co roku do najwybitniejszych warszawskich studentów, którzy osiągają sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażują się społecznie oraz osiągają dobre wyniki w nauce podczas minionego roku akademickiego. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Z wyrazami szacunku,

Zarząd KNBN WAT.

 

Źródło: Centrum Myśli Jana Pawła II.
Relacja zdjęciowa: Fużyński Fotografia.

Podpisanie porozumienia o współpracy Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Koła Naukowego Bezpieczeństwa i Resocjalizacji AWS

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 grudnia 2023 roku na terenie Kampusu Mundurowego w Kaliszu udało nam się nawiązać współpracę z Kołem Naukowym Bezpieczeństwa i Resocjalizacji Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie podpisując porozumienie o współpracy między organizacjami studenckimi.

Przypieczętowaniem tego porozumienia była rywalizacja obu uczelni podczas meczu koszykówki o Puchar Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości 🏀. Dziękujemy obu drużynom za zaangażowanie w grę oraz z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę. Po meczu odbyło się mikołajkowe spotkanie integracyjne pomiędzy kołami oraz obecną na miejscu norweską delegacją z The University College of Norwegian Correctional Service (KRUS) 🇳🇴.

Porozumienie podpisali:

dr Dorota KANAREK-LIZIK – Opiekun Naukowy KNBiR AWS,

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Opiekun Naukowy KNBN WAT,

st. szer. Magdalena SZYMCZAK – Prezes Zarządu KNBiR AWS,

lic. Bartosz SZYMAŃSKI – Przewodniczący Zarządu KNBN WAT.

Serdecznie dziękujemy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości za zaproszenie i tak znakomite ugoszczenie w murach swojej uczelni. Jesteśmy pełni wiary, że współpraca naszych organizacji będzie pozytywna i wierzymy, że dzięki niej większe grono studentów będących członkami obu organizacji będzie miało dostęp do różnego rodzaju wydarzeń rozwijających ich wiedze i umiejętności.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd KNBN WAT.

Studentka Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT z nagrodą Rektora WAT za najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, mamy przyjemność poinformować, że studentka naszej organizacji, Pani lic. Zuzanna KOWALIK, została laureatką Nagrody Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie w Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT za pracę pod tytułem: „Techniczne środki ochrony granicy państwowej – studium przypadku”.

Zuzi składamy serdeczne gratulacje i zachęcamy wszystkich członków naszej organizacji do dalszej aktywności naukowej!

Serdecznie gratulując,

Zarząd KNBN WAT.

 

Członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT nagrodzeni przez władze rektorskie

Szanowni Państwo,

miło jest nam poinformować, iż 6 członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT:

 • Pani mgr Weronika GÓRALSKA;
 • Pani mgr Patrycja JAKUBOWSKA;
 • Pan mgr Łukasz KOMINEK;
 • Pani mgr Alicja KUCZYŃSKA;
 • Pan mgr Damian SZAFRANEK;
 • Pani lic. Julia WIERUCKA;

….zostało uhonorowanych przez władze rektorskie naszej uczelni dyplomami pamiątkowymi oraz nagrodami książkowymi za wyjątkowe zaangażowanie w działalność doktorancko-studenckiego ruchu naukowego, w tym organizację kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych!

Wszystkim naszym kolegom i koleżankom serdecznie gratulujemy i zarówno im, jak i innym członkom naszej organizacji życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Łącząc wyrazy uznania,

Zarząd KNBN WAT.

1 2 3 4 6