PUBLIKACJE

K. Śmiałek, Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Wybrane problemy, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-97786-55-3

Monografia poświęcona jest ważnym, naukowo i praktycznie, problemom współczesnego bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w szerokiej, indywidualnej, społecznej i narodowej perspektywie. Można ją zatem zlokalizować w głównym nurcie współczesnych badań nad bezpieczeństwem w jego wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Janusza Kosteckiego, prof. WAT

W. Śmiałek, Siły zbrojne w polityce i systemie bezpieczeństwa państwa, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67786-47-8

Autorzy recenzowanej monografii główna uwagę poświęcili roli, zadaniom i misji sił zbrojnych w polityce i systemie bezpieczeństwa państwa. Uczynili to na szerokim tle dynamicznych zmian w sferze wewnętrznej i międzynarodowej bezpieczeństwa państwa. Dogłębna analiza, przyjęta perspektywa prezentowanej problematyki stanowią o dużej wartości recenzowanej pracy. Wnosi ona nowe wartości do analiz omawianych problemów, szczególnie w okresie ożywionej dyskusji naukowej, debaty społecznej dotyczącej sił zbrojnych ich ról i zadań. Dodatkowym walorem jest to, że autorzy czynią to na tle trwającego konfliktu na Ukrainie i białoruskich działań hybrydowych na granicy z Polską i Litwą.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Waldemara Kaczmarka

Ł. Kominek, W. Śmiałek, Siły zbrojne wobec nowych wyzwań i zagrożeń, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67786-46-1

Nadrzędność bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami życia i funkcjonowania państw jest dość szczególna, albowiem jest wartością, której osiąganie stanowi powinność elementarną, stojącą ponad różnorakimi społeczno-ekonomicznymi, historycznymi i kulturowymi przejawami aktywności społecznej. Autorzy tej niewątpliwie wartościowej pracy uwagę swoją poświęcili roli, zadaniom, misji sił zbrojnych w zapobieganiu i zwalczaniu nowych charakterystycznych dla początków XXI wieku zagrożeniom. Miejsce w ich analizie zajmuje pandemia COVID-19 nielegalna migracja, zagrożenia w cyberprzestrzeni, terroryzm międzynarodowy i zorganizowana przestępczość. W monografii wyjątkowo interesująco autorzy ukazali przewartościowanie ról sił zbrojnych we współczesnych realiach narodowych i międzynarodowych. Aktualność problematyki, jej szerokie ujęcie, przyjęta perspektywa skutkują pozytywną oceną zarówno merytorycznej, jak i metodologicznej strony recenzowanej pracy.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Bogusława Jagusiaka

A. Ostanek, Ł. Kominek, Konceptualizacja bezpieczeństwa granicznego w ujęciu historycznym, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67786-23-2

Problematyka formacji granicznych, któe formowane były w państwie polskim w XX wieku była już podejmowana w badaniach kilku historyków. Jednakże trudno ten obraz uznać za całkowicie wypełniony. Można więc z dużym zadowoleniem zauważyć pojawienie się nowego zbioru studiów, który ma ukazać się pod redakcją Adama Ostanka i Łukasza Kominka, odnoszącym się do kwestii bezpieczeństwa granic państwa polskiego i to właśnie w ujęciu historycznym, a więc odnoszącym się do przemian jakie formacje graniczne przechodziły i jakie wpływały na ich funkcjonowanie w tym niezwykle skomplikowanym wieku XX-tym.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Macieja Franza

W. Śmiałek, Nienaruszalność, trwałość i bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67786-22-5

Autorzy recenzowanej monografii poświęcili uwagę analizie trwałości, nienaruszalności i bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej. Analizie poddali przede wszystkim uwarunkowania prawne, doktrynalne określające zakres bezpieczeństwa granic, integralność terytorialną. Przedmiotem badań stały się formacje graniczne, Siły Zbrojne RP zwłaszcza Marynarka Wojenna. Dogłębna analiza, przyjęta perspektywa prezentowanej problematyki stanowią o wyjątkowej aktualności recenzowanej pracy. Wnosi ona nowe wartości do analiz omawianej problematyki, szczególnie w okresie ożywionej dyskusji naukowej i debaty społecznej nad bezpieczeństwem granic RP, zwłaszcza na tle nowych wyzwań i zagrożeń. Wyjątkowa aktualność prezentowanej w monografii problematyki, przyjęta perspektywa i dogłębna analiza pozwalają na pozytywną ocenę, zarówno w warstwie merytorycznej, jak i metodologicznej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Waldemara Kaczmarka

W. Śmiałek, Ł. Kominek, Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej w realiach XXI wieku, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67786-02-7

Nadrzędność bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami życia i funkcjonowania państw jest dość szczególna, albowiem jest wartością, której osiąganie stanowi powinność elementarną stojącą nad różnorodnymi przejawami aktywności społecznej. Bezpieczeństwo zawsze posiada charakter interdyscyplinarny i utylitarny, nie może być rozpatrywane jako wartość odrębna od innych. Recenzowaną pracę można uznać za wartościową i nowatorską w wymiarze bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej jako istotnej części bezpieczeństwa narodowego. Autorzy tej niewątpliwie wartościowej pracy, uwagę poświęcili przede wszystkim analizie czynników i uwarunkowań bezpieczeństwa granic RP. Wyjątkowa aktualność – widziana przez kryzys na granicy polsko-białoruskiej i wojnę na Ukrainie – prezentowanej problematyki, przyjęta perspektywa i dogłębna analiza pozwalają na pozytywną ocenę zarówno w warstwie metodologicznej jak i merytorycznej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Waldemara Kaczmarka

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona ludności w perspektywie 2030 roku, wyd. FNCE, Poznań 2023, ISBN: 978-83-67372-96-1

Recenzowaną monografię poświęcono problemom szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego, ochronie ludności i obronie cywilnej w perspektywie 2030 roku. Pracę można zlokalizować w głównym nurcie współczesnych badań nad bezpieczeństwem, zarówno w jego wymiarze wewnętrznym, narodowym, jak i międzynarodowym. Należy zauważyć, że autorzy raczej unikają nadmiernego teoretyzowania i powtarzania formuł wielokrotnie przytaczanych w wielu publikacjach (...). Autorzy recenzowanej monografii poświęcili uwagę wyjątkowo aktualnej problematyce zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Dogłębna analiza oraz przyjęta perspektywa prezentowanej problematyki - stanowią o wysokiej jakości recenzowanej pracy. Wnosi ona nowe wartości do analiz omawianych problemów, szczególnie w okresie ożywionej dyskusji naukowej i debaty społecznej nad ewolucją zarządzania kryzysowego, ochroną ludności, nowymi propozycjami rozwiązań prawnych w tym zakresie. Monografia jest efektem odpowiedniego doboru autorów reprezentujących wiodące uczelnie prowadzące badania i dydaktykę z obszaru nauk społecznych, dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Wyjątkowa aktualność prezentowanej w monografii problematyki, przyjęta perspektywa i dogłębna analiza pozwalają na pozytywną ocenę warstwy merytorycznej jak i metodologicznej.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jerzego Stańczyka, prof. WAT

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku, wyd. FNCE, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67372-28-2

Bezpieczeństwo ekologiczne oznacza utrzymanie pewnego poziomu ochrony, który pozwoli na korzystanie przez człowieka z wartości środowiska i jego zasobów. Celem bezpieczeństwa ekologicznego jest określenie optymalnych warunków zdrowia ludzi przez ocenę narażenia ich na szkodliwe działanie zanieczyszczeń oraz opracowanie zasad zapobiegania skutkom skażeń i zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w środowisku. (...) Nadrzędność bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami życia i funkcjonowania państw jest dość szczególna, albowiem jest wartością, której osiąganie stanowi powinność elementarną stojącą ponad różnorakimi społeczno-ekonomicznymi, historycznymi i kulturowymi przejawami aktywności społecznej. Wyjątkowość ta dotyczy ścisłej więzi bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska naturalnego ze zdrowiem człowieka jako jednostki indywidualnej, jak i całego społeczeństwa. Wyjątkowa aktualność prezentowanej w pracy problematyki, przyjęta interdyscyplinarna perspektywa i dogłębna analiza - pozwalają na pozytywną ocenę, zarówno w warstwie merytorycznej, jak i metodologicznej. (...) Praca z pewnością będzie służyła analitykom, doktorantom i studentom zainteresowanym problematyką bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony środowiska i ich więzi ze zdrowiem człowieka.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jerzego Stańczyka, prof. WAT

W. Śmiałek, Ł. Kominek, O. Balogh, Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa, wyd. FNCE, Poznań 2022, ISBN: 978-83-67138-76-5

Tytułowy problem recenzowanej monografii – bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie narodowej i międzynarodowej ma obecnie ważne znaczenie zarówno naukowe jak i praktyczne. W świetle dominujących opracowań i analiz recenzowana praca stanowi oczekiwane i interesujące uzupełnienie prezentujące interdyscyplinarne ujęcie tematu. Wzbogaceniem jest spojrzenie na temat przez pryzmat nowych, dynamicznych zjawisk i procesów zachodzących w regionie, jego bezpośrednim sąsiedztwie i działaniach mocarstw, organizacji międzynarodowych. Dominujące jest ujęcie z perspektywy nauk o bezpieczeństwie.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Waldemara Kaczmarka

K. Śmiałek, A. Kominek, Technologiczny wymiar ochrony danych osobowych, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-75-5

Tytułowy problem recenzowanej monografii – technologiczny wymiar ochrony danych osobowych ma obecnie ważne znaczenie, zarówno naukowe jak i praktyczne. W świetle dominujących opracowań i analiz prawnych ochrony danych osobowych, recenzowana praca stanowi oczekiwane i wyjątkowo interesujące uzupełnienie prezentujące interdyscyplinarne ujęcie tematu. Wartością dodaną niewątpliwie jest spojrzenie na temat przez pryzmat nowych, dynamicznie rozwijających się technologii mających istotny wpływ na ochronę danych osobowych.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. inż. Janusza Rybińskiego, prof. WAT

Omawiane opracowanie, z uwagi na zaprezentowane w nim walory poznawcze, doktrynalne i orzecznicze jest czymś więcej niż kompendium wiedzy, z zakreślonej przedmiotowo części problematyki ochrony danych osobowych. Jest opracowaniem kompletnym, poruszającym, objaśniającym i zaspokajającym wiedzę z zakresu wszystkich zagadnień związanych z wymiarem technologicznym ochrony danych osobowych – bez potrzeby sięgania do innych opracowań. Jest to również opracowanie bardzo aktualne, przydane przedstawicielom doktryny – w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej , praktykom – w stosowaniu prawa, studentom i aplikantom w zawodach prawniczych w łączeniu zdobywanej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem. Całość jest dobrze przemyślana i ustrukturyzowana, rzetelnie zrealizowana, a co najważniejsze napisana w sposób przejrzysty i przystępny dla czytelnika.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Michała Kowalskiego, prof. ALK

W. Śmiałek, Ł. Kominek, Bezpieczeństwo Azji w XXI wieku - wybrane aspekty, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-52-6

Tytułowy problem recenzowanej monografii nabiera szczególnego znaczenia —zarówno naukowego jak i praktycznego. Wynika to z dynamiki przemian w stosunkach międzynarodowych opisywanego obszaru oraz eskalacji trwających sporów i konfliktów mających wymiar ponadregionalny. (…) Autorzy tej niewątpliwie wartościowej pracy, poświęcili uwagę przede wszystkim analizie interdyscyplinarnej bezpieczeństwa Azji, zwłaszcza w ujęciu regionalnym. (…) Praca wnosi nowe, istotne wartości do analiz bezpieczeństwa Azji. Można dostrzec walory metodologiczne i merytoryczne istotne z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jerzego Zalewskiego, prof. WAT

Praca poświęcona jest wybranym, aktualnym problemom bezpieczeństwa Azji, postrzeganego z perspektywy zarówno narodowej jaki międzynarodowej. (…) Nadrzędność bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami życia i funkcjonowania państw, jest dość szczególna — bowiem jest wartością, której osiągnięcie stanowi powinność elementarną, stojącą ponad różnorakimi ekonomicznymi, historycznymi i kulturowymi przejawami aktywności społecznej. Autorzy tej niewątpliwie wartościowej pracy, uwagę swoją poświęcili różnym aspektom bezpieczeństwa Azji, akcentując wymiar polityczny, militarny, ekonomiczny i ekologiczny..

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Józefa Tymanowskiego

W. Śmiałek, Ł. Kominek, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-324-5

Statut KNBN WAT, po wielu konsultacjach z Działem Spraw Studenckich oraz pozytywnej rekomendacji przez Dział Prawny WAT, został zatwierdzony w dniu 21 kwietnia 2011 r. Tego samego dnia, w odpowiedzi na podanie o rejestrację KNBN WAT z dnia 12 kwietnia, Rektor WAT wydał decyzję o oficjalnym zarejestrowaniu Koła, czego wyrazem był wpis do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich Wojskowej Akademii Technicznej.

Dla wielu osób dziesięciolecie to zbyt krótki okres, aby go upamiętniać księgą jubileuszową, ale dla studenckiego ruchu naukowego to tylko kilka epok, zwłaszcza dla tych jego uczestników, którzy przeszli drogę od licencjatu do stopnia naukowego. Prezentowana monografia obrazuje interdyscyplinarne podejście do nauk o bezpieczeństwie, główną uwagę skupiając na bezpieczeństwie narodowym. Autorami rozdziałów są obecni i byli członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego – studenci, doktoranci i osoby ze stopniami naukowymi aktywnie działający w jego ramach.

K. Śmiałek, A. Kominek, Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-54-0

Za cel monografii redaktorzy naukowi przyjęli wyjaśnieni roli informacji niejawnych i ich ochrony we współczesnym państwie. Zaprezentowanie kontekstu krajowego jest obszerne i opracowane w sposób interesujący, a na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony człowiekowi – jako najsłabszemu ogniwu w systemie ochrony informacji niejawnej. (…) Zaprezentowanie powyższej problematyki za pomocą studium przypadku dało naukowcom duże możliwości w spojrzeniu na aspekt człowieka w sposób interdyscyplinarny i wielowątkowy. Problematyka krajowa monografii jest ciekawie nakreślona, a dobór rozdziałów pozwala odpowiednio przyjrzeć się roli informacji niejawnych i ich ochrony w Polsce. (…) Autorzy rozdziałów i jej redaktorzy naukowi w poprawny sposób wywiązali się z zadania jakie sobie postawili przystępując do jej opracowywania. W moim odczuciu dali asumpt do dalszych poszerzonych i pogłębionych badań w tym zakresie. Pozycja ta powinna się cieszyć zainteresowaniem grona specjalistów i ekspertów zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem.

Z recenzji wydawniczej płk. dr. hab. Jacka Lasoty, prof. ASzWoj

Nadrzędność bezpieczeństwa nad innymi dziedzinami życia i funkcjonowania państw jest dość szczególna, albowiem jest wartością, której osiąganie stanowi powinność elementarną. Strategiczne zadania w systemie ochrony informacji niejawnych obejmują zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego państwa i efektywnej realizacji jego funkcji wymagających przetwarzania i dystrybucji informacji niejawnych poprzez zapobieganie w uzyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych i ich ujawnieniu. (…) Autorzy tej niewątpliwie wartościowej pracy poświęcili uwagę przede wszystkim analizę zjawisk stanowiących możliwe i wysoce prawdopodobne zagrożenia dla bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych i ciągłości realizacji procesów informacyjnych. Analiza ta obejmuje perspektywę zarówno krajową jak i międzynarodową. Praca wnosi istotne wartości do rozwoju analiz bezpieczeństwa informacyjnego państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego. Można w niej dostrzec walory metodologiczne i merytoryczne istotne z punktu widzenia nauk społecznych, a także aktualnych potrzeb zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. inż. Janusza Rybińskiego, prof. WAT

K. Śmiałek, A. Kominek, Ochrona danych osobowych. Perspektywa krajowa i międzynarodowa, wyd. FNCE, Poznań 2021, ISBN: 978-83-66800-43-4

W warunkach globalizacji przepływ informacji, również zawierających poufne dane osobowe, staje się poważnym wyzwaniem zarówno dla organów stanowiących, jak i stosujących prawo. Sytuacja ta stanowi też poważne zagrożenie dla praw człowieka. Zarazem stale pojawiają się nowe technologiczne możliwości gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. W tych okolicznościach próba poddania tych zjawisk obszernej prawniczej refleksji naukowej zasługuje na duże uznanie. Praca składa się z 22 opracowań podzielonych na trzy części tematyczne: aspekty prawne, analizy prawno-porównawcze oraz aspekty technologiczne. (…) Jest ona bardzo wartościowym wkładem w stan wiedzy o problemie ochrony danych osobowych w różnych jego wymiarach.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Romana Wieruszewskiego

W świetle dominujących opracowań i analiz prawnych ochrony danych osobowych praca ta stanowi oczekiwane i wyjątkowo interesujące uzupełnienie prezentujące interdyscyplinarne ujęcie tematu. (…) Dogłębna analiza i przyjęta perspektywa prezentowanej problematyki stanowią o wartości i aktualności publikacji. Powstała ona na bazie obowiązujących aktów prawnych oraz aktualnej literatury i czasopism. Wnosi nowe wartości do analiz omawianej problematyki, szczególnie w okresie ożywionej dyskusji naukowej i debaty społecznej nad ewolucją ochrony danych osobowych, dostępem do nich, rolą instytucji i służb odpowiedzialnych za nie oraz za ich udostępnianie.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. inż. prof. WAT Janusza Rybińskiego.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-301-6

Każda katastrofa, stan zagrożenia powodują załamanie funkcjonowania administracji i infrastruktury państwa. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz formacji policyjnych jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to z koniecznością zorganizowania spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny czy konflikt zbrojny.

Praca skierowana jest do analityków, doktorantów i studentów uczelni realizujących badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz prowadzących dydaktykę na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe. Monografia może się również spotkać z zainteresowaniem funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji policyjnych.

W. Śmiałek, Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, wyd. WAT, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-7938-262-0

Cechą znamienną współczesnych zagrożeń jest ich wszechobecność. Lista zagrożeń nie jest zamknięta, gdyż pojawiają się nowe ich typy i modyfikacje. Zajmowanie się rzeczywistymi zagrożeniami charakteryzuje zawodowe i wyspecjalizowane podejście do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Występuje ono przede wszystkim wśród podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo ustrojowe. Główna rola w tym zakresie przypada formacjom policyjnym obejmującym historycznie policje, milicje, żandarmerie wojskowe, straże graniczne, służby więzienne, służby oraz straże lokalne i sektorowe.

Prezentowana monografia skierowana jest do analityków, doktorantów, studentów uczelni cywilnych i resortowych realizujących badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz prowadzących dydaktykę na kierunkach bezpieczeństw wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe. Mamy nadzieję, że spotka się ona również z zainteresowaniem funkcjonariuszy i żołnierzy formacji policyjnych, zwłaszcza Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i innych.

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe. Wymiar narodowy i międzynarodowy, wyd. WAT, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-7938-282-8

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej. Zarządzanie kryzysowe jest składową przedsięwzięć realizowanych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa, ściślej - wewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Prezentowana monografia poświęcona jest zarządzaniu kryzysowemu z perspektywy narodowej i międzynarodowej. Część I obejmuje charakterystykę narodowego wymiaru zarządzania kryzysowego, koncentrując się głównie na ochronie infrastruktury krytycznej. Część II dotyczy międzynarodowych uwarunkowań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz obrony cywilnej. Autorzy publikacji swoją uwagę skupili na Organizacji Narodów Zjednoczonych Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania ustrojowe oraz doświadczenia historyczne mają wpływ na rozwiązania prawne, strukturę systemu zarządzania kryzysowego w poszczególnych państwach. Autorzy odnieśli się do rozwiązań Stanów Zjednoczonych, Japonii, Czech, Słowacji i państw bałtyckich..

Autorzy niniejszego opracowania wywodzą się z czołowych uczelni krajowych prowadzących badania i realizujących dydaktykę w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Białostockiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojskowej Akademii Technicznej.

Książka ta zapewne spotka się z zainteresowaniem analityków, doktorantów czy studentów badających i studiujących zagadnienia bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza zarządzania kryzysowego.

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wyd. WAT, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-7938-299-6

Ochrona ludności jest jednym z podstawowych obowiązków państwa. Jej celem jest ochrona życia i zdrowia człowieka, mienia i dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego w sytuacjach zagrożeń naturalnych spowodowanych przez człowieka. Do kategorii współczesnych zagrożeń zaliczyć można zarówno zagrożenia naturalne, jak i asymetryczne, terrorystyczne, cybernetyczne, hybrydowe oraz pozostałe zagrożenia spowodowane przez człowieka, obejmujące w szczególności zagrożenia militarne o gwałtownym i niszczycielskim oddziaływaniu na ludzi, infrastrukturę i środowisko naturalne.

Podmiotem obrony cywilnej niezmiennie pozostaje człowiek, a jej przedmiotem jest zabezpieczenie ludności przed skutkami zagrożeń czasu wojny. Dynamika konfliktów zbrojnych wymaga nowego spojrzenia na obronę cywilną i jej związki z zarządzaniem kryzysowym.

Niniejsza publikacja poświęcona jest trzem problemom. Rozdział pierwszy pokazuje wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Autorzy skupili się głównie na terroryzmie międzynarodowym postrzeganym jako największe niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa narodowego we wszystkich jego wymiarach – zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności. Rozdział drugi dotyczy funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego postrzeganego z perspektywy bezpieczeństwa cybernetycznego i teleinformatycznego. Ochronie ludności, obronie cywilnej, relacjom zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej poświęcony jest trzeci rozdział.

Autorami prezentowanej monografii są pracownicy naukowi, doktoranci, studenci wiodących uczelni krajowych realizujących badania i dydaktykę w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Toruń- skiego (UMK), Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej i innych.

Monografia skierowana jest do analityków, doktorantów, studentów kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne zainteresowanych szeroką formułą zarządzania kryzysowego.

 

K. Śmiałek, Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia, wyd. WAT, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-7938-280-4

Sektory bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) to części zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego odpowiadające zakresem swojej problematyki ustawowo określonym działom administracji rządowej lub grupom takich działów, agregowanym ze względu na podobieństwo przedmiotowe.

Wśród dziedzin bezpieczeństwa narodowego wyodrębniono następujące sektory: dyplomatyczny, militarny, wywiadowczy, kontrwywiadowczy, prawa i porządku publicznego, ratownictwa, kulturowy, edukacyjny, socjalny, demograficzny, migracyjny, finansowy, energetyczny, transportowy infrastruktury krytycznej, środowiska naturalnego i inne.

Autorzy prezentowanej monografii opowiedzieli się za typologią dziedzinowo-sektorową. Tytuł prezentowanej pracy wynika z trwającej od wielu lat naukowej i politycznej dyskusji odnoszącej się do klasyfikacji, typologii i szkół dotyczących ujęcia systemowego bezpieczeństwa. Podjęty w monografii problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, jako że dotyczy dynamicznie rozwijającego się obszaru dziedzin i sektorów bezpieczeństwa.

Publikacja skierowana jest do analityków, studentów, doktorantów kierunków takich jak: bezpieczeństwa narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe.

Praca powstałą dzięki zaangażowaniu i współpracy pracowników naukowych i doktorantów wiodących uczelni krajowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

 

W. Śmiałek, Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku. Badania i perspektywy, wyd. WAT, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-7938-281-1

Sektorowa wizja struktury i funkcjonowania państwa pozwala na dynamiczne wyodrębnienie jego obszarów – sektorów, czy też zmiennych, zarówno w czasie jak i w przestrzeni, m.in.: sektorów: ekonomicznego, politycznego, militarnego (wojskowego), bezpieczeństwa, żywnościowego, informatycznego itp.

Definiowanie sektorów bezpieczeństwa ma istotne znaczenie analityczne, ponieważ umożliwia badanie nie tylko sektora bezpieczeństwa, ale również jego interakcje z innymi obszarami nauki. Wśród dziedzin bezpieczeństwa narodowego wyodrębniono następujące sektory: dyplomatyczny, militarny, wywiadowczy, kontrwywiadowczy, prawa i porządku publicznego, ratownictwa, kulturowy, edukacyjny, socjalny, demograficzny, migracyjny, finansowy, energetyczny, transportowy, infrastruktury krytycznej, środowiska naturalnego i inne.

Monografia skierowana jest do analityków bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i innych. Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu i współpracy pracowników naukowych i doktorantów wiodących uczelni krajowych badających szeroko pojęte bezpieczeństwo, jego dziedziny i sektory, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i innych.

W. Śmiałek, Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym, wyd. WAT, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-7938-268-2

Współcześnie bezpieczeństwo definiuje się jako konglomerat różnych współgrających elementów, w którym bezpieczeństwo militarne odgrywa jedną z głównych ról, ale już nie bezwzględnie dominującą . Prezentowana praca ma służyć osiągnięciu celu, którym jest identyfikacja elementów składających się na pojęcie bezpieczeństwa militarnego, ukazanie potencjalnych i realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w sferze militarnej.

W trzech rozdziałach tematycznych istotne miejsce zajmuje ukazanie roli organizacji międzynarodowych, politycznych czy też polityczno-wojskowych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa w ujęciu globalnym i regionalnym (ONZ, NATO, UE). Analiza byłych, trwających i potencjalnych (przyszłych) konfliktów zbrojnych (Irak, Syria, Morze Południowo-Chińskie) jest ważna dla prezentacji tematu. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w interesującym nas obszarze bezpieczeństwa militarnego warunkowane jest zespołem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. To one wypadkowo rozstrzygają o jego ostatecznym kształcie w danym momencie. Temu zagadnieniu autorzy poświęcili kilka rozdziałów.

Prezentowana praca powstała dzięki zaangażowaniu autorów wywodzących się z wiodących uczelni krajowych, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej i przede wszystkim Wojskowej Akademii Technicznej.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Ewolucja wojen. Wielość uwarunkowań, wyd. WAT, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-7938-248-4

Tytuł prezentowanej monografii wynika z trwającej od wielu lat naukowej, strategicznej i historycznej dyskusji o ewolucji wojen oraz odnoszącej się do nich klasyfikacji. Podjęty w publikacji problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, jako że dotyczy dynamicznie rozwijającego się i ewoluującego obszaru sporów, konfliktów zbrojnych i wojen.

Autorzy prezentowanej monografii uwagę swoją skupili przede wszystkim na następujących zagadnieniach: ewolucja taktyki i sztuki wojennej; typologia konfliktów i wojen; wnioski z konfliktów XX i XXI wieku; rewolucje w dziedzinie wojskowości; organizacje międzynarodowe wobec konfliktów i zbrojeń; Polska wobec konfliktów i wojen; wojny i konflikty w nauce i literaturze.

Praca skierowana jest do analityków, studentów uczelni wojskowych i cywilnych kierunków stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Monografia powstała dzięki zaangażowaniu autorów wywodzących się z wiodących uczelni krajowych, m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej i innych.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar narodowy i międzynarodowy, wyd. COAS, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-939703-2-2

Bezpieczeństwo ekonomiczne jest kategorią interdyscyplinarną obejmującą nauki ekonomiczne, nauki polityczne, czy też nauki o bezpieczeństwie. Autorzy tej publikacji podjęli się realizacji problemu wielowymiarowości bezpieczeństwa ekonomicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyzwania i zagrożenia w środowisku narodowym, regionalnym i globalnym.

Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego odnosi się do państw a jej składowymi są wartości uznawane za ważne dla państwa choć niekoniecznie pozostające pod bezpośrednią jego kontrolą. Aktualność i atrakcyjność podjętej problematyki wynika z dynamiki przemian ekonomicznych w perspektywie narodowej i międzynarodowej.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Regionalny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, wyd. WAT, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-7938-249-1

Celem monografii jest ukazanie regionalnego wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego z politycznego, ekonomicznego, militarnego, społecznego i kulturowego punktu widzenia. W ujęciu regionalnym autorzy przedstawili zagrożenia i wyzwania w głównych obszarach niestabilności i konfliktów, działania podejmowane przez państwa i instytucje międzynarodowe na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa oraz nowe tendencje w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zespół autorski w większości stanowią młodzi badacze wywodzący się z uczelni krajowych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i innych.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego/państwa, wyd. COAS, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-939703-3-9

Podjęty w publikacji problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa narodowego/państwa w środowisku międzynarodowym – uwarunkowań i kryteriów. Bezpieczeństwo międzynarodowe państwa jest wartością mieszczącą się w wiązce interesów uznawanych powszechnie za egzystencjonalne, bo dotykających przetrwania i rozwoju kraju.

Praca skierowana jest do analityków, doktorantów, studentów uczelni wojskowych i cywilnych kierunków bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz pasjonatów kwestii związanych ze stosunkami międzynarodowymi.

Prezentowana monografia powstałą dzięki zaangażowaniu autorów wywodzących się z wiodących uczelni krajowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyżej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej i innych.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Wpływ organizacji międzynarodowych na wielowymiarowość bezpieczeństwa, wyd. WAT, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-7938-119-7

Tytuł prezentowanej pracy wynika z trwającej od wielu lat dyskusji odnoszącej się do roli i miejsca organizacji międzynarodowych w systemie globalnym i systemach regionalnych bezpieczeństwa. Podjęty w tej publikacji problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, ponieważ dotyczy dynamicznie rozwijającego się i ewoluującego obszaru, roli i miejsca w polityce światowej, regionalnej i narodowej.

Bezpieczeństwo państwa jest kategorią interdyscyplinarną. Autorzy tej publikacji podjęli się realizacji ekscytującego problemu miejsca organizacji międzynarodowych w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym. Atrakcyjność i aktualność problematyki wynika z dynamiki przemian politycznych, ekonomicznych, społecznych, militarnych w środowisku międzynarodowym.

W. Śmiałek, Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej, wyd. WAT, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-7938-062-6

Prezentowana praca stanowi efekt międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Celem tego przedsięwzięcia było zdiagnozowanie wybranych dylematów polityki bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku w aspekcie zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Autorzy w swoich opracowaniach nie tylko dokonali charakterystyki głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego RP, ale także przedstawili propozycje sposobów przeciwdziałania im.

Przyjęcie takich założeń badawczych jest o tyle istotne, iż pozwala nie tylko diagnozować występujące problemy, ale także przyczynić się do ich zwalczania. Praca ta jest więc skierowana przede wszystkim do przedstawicieli elit politycznych oraz mediów, a także środowiska naukowego oraz studentów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i kierunków pokrewnych. Redaktorzy publikacji pragną złożyć wyrazy podziękowania opiekunowi naukowemu KNBN WAT Panu Doktorowi Wiesławowi Śmiałkowi za okazane wsparcie, życzliwość oraz niezwykle cenne uwagi merytoryczne udzielane podczas realizacji niniejszej konferencji.

W. Śmiałek, Rola i miejsce Rzeczypospolitej Polskiej w systemie/systemach bezpieczeństwa międzynarodowego, wyd. WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-62954-92-6

Podstawowym celem polityki zagranicznej i wewnętrznej każdego państwa jest zapewnienie jego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. Cel ten wynika z konieczności zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb istnienia i przetrwania narodu oraz jego organizacji państwowej, a także ochrony atrybutów ich tożsamości.

Tytuł prezentowanej pracy wynika z trwającej od wielu lat naukowej, ale i politycznej dyskusji odnoszącej się do klasyfikacji, typologii i szkół dotyczących ujęcia systemowego bezpieczeństwa międzynarodowego.

Na początku XXI wieku w literaturze tematu używając pojęcia „system powszechny / globalny bezpieczeństwa międzynarodowego”, autorzy odnoszą go do systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja ta łączy w sobie cechy organizacji powszechnej i uniwersalnej, zaś w obszarze odpowiedzialności za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe posiada uprawnienia wyjątkowe nieznane innym organizacjom.

Równolegle z procesem globalizacji toczy się proces regionalizacji, w tym w sferze bezpieczeństwa. Ogólnie przyjmuje się, że organizacje polityczne, polityczno-wojskowe i sojusze utożsamiane są z systemami bezpieczeństwa międzynarodowego, kooperatywnego. I tak możemy mówić o:

  • systemie bezpieczeństwa NATO,
  • systemie bezpieczeństwa KBWE/OBWE,
  • i od niedawna o systemie bezpieczeństwa UE.

W prezentowanej pracy do tych wyżej wymienionych systemów odnoszą się i nawiązują autorzy artykułów. Podjęty w książce problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, jako że dotyczy dynamicznie rozwijającego się i ewoluującego obszaru polityki bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego.

W. Śmiałek, Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, wyd. WAT, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-62954-65-0

Książka koncentruje się na trzech grupach zagrożeń. Pierwsza grupa artykułów dotyczy determinant skutecznej polityki bezpieczeństwa, sposobów jej kreowania. Autorzy zaprezentowali najważniejsze płaszczyzny bezpieczeństwa narodowego, akcentując m.in. wydatki obronne i koszty udziału państwa w misjach i operacjach poza granicami państwa (Krzysztof Szwarc).

Istotne miejsce w rozważaniach nad bezpieczeństwem zajmuje energetyka, a zwłaszcza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Paweł Domagała). Druga grupa zagadnień obejmuje rozważania dotyczące nowej roli międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa, np. UE, NATO (Agnieszka Warda).

Za sprawą postępu technicznego, ideologizacji działań politycznych, fundamentalizmu religijnego, terroryzm – zjawisko niegdyś regionalne, wzrósł do rangi globalnej, wpisując się na listę zagrożeń dla bezpieczeństwa jako największe z nich. Charakterystyce najważniejszych organizacji terrorystycznych, metodom i środkom zwalczania terroryzmu poświęcona jest trzecia grupa artykułów (Sabina Narloch, Marcin Chmielewski, Piotr Leszczyński).

Mamy nadzieję, że zakres oraz tematyka artykułów zainteresują Czytelników spośród społeczności akademickiej. Praca powstała dzięki zaangażowaniu studentów kół naukowych bezpieczeństwa narodowego funkcjonujących w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i innych uczelniach.