PUBLIKACJE

 

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wybrane publikacje członków naszego Koła. Zarówno na scenie krajowej, jak i niekiedy na scenie międzynarodowej członkowie naszego Koła są aktywnymi i szanowanymi autorami interesujących prac, które szczerze polecamy.

 1. Ł. Kominek, Uwarunkowania i wyznaczniki Nowego Jedwabnego Szlaku [w] Nowa Polityka Wschodnia,  wyd. Adam Marszałek, Toruń 2020.
 2. K. Najdzik, Zarządzanie ryzykiem konfliktu zbrojnego – kazus ukraiński [w:] J. Woźniak, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, wyd. WAT, Warszawa 2020.
 3. Ł. Kominek, System informacyjny jako podstawa systemu zarządzania wiedzą [w] J. Wołejszo, A. Pisarska, Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, wyd. PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2020.
 4. P. Reśkiewicz, Wschodnia flanka NATO. Polityka obronna państw bukaresztańskiej dziewiątki B9, wyd. WAT, Warszawa 2020.
 5. Ł. Kominek, Znaczenie integracji Macedonii Północnej z NATO dla bezpieczeństwa Europy [w] M. Dąbrowska-Świder, L. Trzcińska, Dylematy logistyki i bezpieczeństwa oczyma studentów. Tom 2. Wielowymiarowość bezpieczeństwa państwa. Priorytety, przemiany, perspektywy, wyd. WAT, Warszawa 2020.
 6. O. Balogh, Rola polityki językowej w bezpieczeństwie narodowym Węgier [w:] A. Jagiełło-Tondera, Język w dyskursie o bezpieczeństwie, Wyd. Elipsa, Warszawa 2020.
 7. Ł. Kominek, Największe imprezy masowe w Polsce – wnioski i postulaty [w] D. Urbański, Obywatele miast. Miasta obywateli, wyd. AH w Pułtusku, Pułtusk 2020.
 8. P. Reśkiewicz, Architektura bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO w obliczu rozwoju rosyjskich zdolności A2/AD w Obwodzie Kaliningradzkim [w] Polska racja stanu w perspektywie globalnych przemian, wyd. Elipsa, Warszawa 2020.
 9. Ł. Kominek, Wpływ migracji transnarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne Niemiec [w] Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa, wyd. WSPol, Szczytno 2020.
 10. K. Najdzik, Neozimnowojenny model świata – charakterystka zjawiska [w:] A. Zduniak, W trosce o bezpieczne jutro. Reminescencje i zamierzenia TOM I, wyd. WSB, Poznań 2020.
 11. P. Reśkiewcz, Wschodnia flanka NATO w dobie wyzwań A2/AD [w] Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019, wyd. UWr, Wrocław 2020.
 12. O. Balogh, Tożsamość narodów i państw na podstawie kultury upokorzenia [w:] J. Zalewski, Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, Wyd. WAT, Warszawa 2020.
 13. K. Najdzik, Analiza płaszczyzn rywalizacji neozimnowojennych przy pomocy modeli teorii gier [w:] A. Zduniak, W trosce o bezpieczne jutro. Reminescencje i zamierzenia. TOM II, wyd. WSB, Poznań 2020.
 14. Ł. Kominek, System bezpieczeństwa informacji - ocena zmian w zakresie ochrony danych osobowych [w] A. Kurkiewicz, A. Kołodziej, Kultura pokoju. Kultura sieci, wyd. WSB, Poznań 2019.
 15. Ł. Kominek, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu [w] J. Lubimow, Ł. Budzyński, Młodzi Dla Bezpieczeństwa. Młodzi o Bezpieczeństwie. Dyskurs interdyscyplinarny, wyd. AJP, Gorzów Wielkopolski 2019.
 16. Ł. Kominek, Kategorie pojęciowe systemu bezpieczeństwa [w] A. Kurkiewicz, A. Kołodziej, Kultura pokoju. Kultura sieci, wyd. WSB, Poznań 2019.
 17. M. Jurek, P. Zaskórski, Informacyjna ciągłość łańcucha dostaw [w] Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2019, Wyd. PWE, Warszawa 2019.
 18. Ł. Kominek, Ideologia polityki chińskiej w zakresie bezpieczeństwa regionalnego [w] P. Łubiński, Ideologiczne aspekty bezpieczeństwa współczesnego państwa, wyd. AWF w Katowicach, Katowice 2019.
 19. O. Balogh, The importance of Zrínyi 2026 Defence and Military Development Program [w:] Vojenské Rozhledy, Czech Military Review, Numer 3 2019.
 20. Ł. Kominek, Chiny jako potęga regionalna – analiza potencjału [w] M. Banasik, A. Rogozińska, Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa, wyd. Difin, Poznań 2019.
 21. Ł. Kominek, Metodyka i efektywność zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego [w] A. Koronka, M. Matejuk, Rzeczpospolita Polska w strukturach NATO i UE. Rola, doświadczenia, perspektywy, wyd. UPH, Siedlce 2019.
 22. K. Najdzik, Modele gier neozimnowojenych – wprowadzenie do problematyki [w:] W. Załoga, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego, wyd. WAT, Warszawa 2018.
 23. K. Najdzik, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa związane z niekontrolowanym przepływem uchodźców i migrantów [w:] (red.) T. Szubrycht, Technologie morskie dla bezpieczeństwa i obronności, wyd. AMW, Gdynia 2018.
 24. Ł. Kominek, Znaczenie agresji Federacji Rosyjskiej na Krym dla bezpieczeństwa narodowego Polski. Podejście geostrategiczne [w] M. Kamper-Kubańska, K. Kaszlińska, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w ujęciu interdyscyplinarnym, tom II, wyd. PWSZ we Włocławku, Włocławek 2018.
 25. M. Jurek, P. Zaskórski, Internet Rzeczy w integracji procesów logistycznych w systemach zarządzania kryzysowego [w] Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2018, Wyd. PWE, Warszawa 2018.
 26. Ł. Kominek, Potencjał gospodarczo-obronny Wysp Kurylskich [w] J. Adamkiewicz, Nowe wyzwania i kierunki przemian w logistyce i obronności, wyd. WAT, Warszawa 2018.
 27. K. Najdzik, Kultura bezpieczeństwa RP – wprowadzenie do zjawiska [w:] J. Adamkiewicz, Nowe wyzwania i kierunki przemian w logistyce i obronności, wyd. WAT, Warszawa 2018.
 28. O. Balogh, Państwowa Dyrekcja Zarządzania Kryzysowego i jej organy terytorialne jako najważniejszy element w nowym zintegrowanym systemie zarządzania kryzysowego na Węgrzech [w:] A. Warchał, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Wyd. WAT, Warszawa 2017.
 29. K. Najdzik, Polityka energetyczna Rzeczypospolitej Polskiej w regionie Morza Bałtyckiego w dobie dywersyfikacji surowców energetycznych [w:] E. Ślachińska, Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego, wyd. WSB, Poznań 2017.
 30. K. Najdzik, Wspólna wizja, wspólne działanie: silniejsza Europa. Czy nowa globalna strategia UE jest krokiem w przód dla WPBiO? [w:] (red.) J. Adamkiewicz, Logistyka i obronność w świetle nowych technologii, wyd. WAT, Warszawa 2017.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, wyd. WAT, Warszawa 2021.

ISBN: 978-83-7938-301-6.

Każda katastrofa, stan zagrożenia powodują załamanie funkcjonowania administracji i infrastruktury państwa. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz formacji policyjnych jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to z koniecznością zorganizowania spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny czy konflikt zbrojny.

Praca skierowana jest do analityków, doktorantów i studentów uczelni realizujących badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz prowadzących dydaktykę na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe. Monografia może się również spotkać z zainteresowaniem funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji policyjnych..

W. Śmiałek, Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, wyd. WAT, Warszawa 2021.

ISBN: 978-83-7938-262-0

Cechą znamienną współczesnych zagrożeń jest ich wszechobecność. Lista zagrożeń nie jest zamknięta, gdyż pojawiają się nowe ich typy i modyfikacje. Zajmowanie się rzeczywistymi zagrożeniami charakteryzuje zawodowe i wyspecjalizowane podejście do bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Występuje ono przede wszystkim wśród podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo ustrojowe. Główna rola w tym zakresie przypada formacjom policyjnym obejmującym historycznie policje, milicje, żandarmerie wojskowe, straże graniczne, służby więzienne, służby oraz straże lokalne i sektorowe.

Prezentowana monografia skierowana jest do analityków, doktorantów, studentów uczelni cywilnych i resortowych realizujących badania w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz prowadzących dydaktykę na kierunkach bezpieczeństw wewnętrzne, narodowe i międzynarodowe. Mamy nadzieję, że spotka się ona również z zainteresowaniem funkcjonariuszy i żołnierzy formacji policyjnych, zwłaszcza Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i innych.

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe. Wymiar narodowy i międzynarodowy, wyd. WAT, Warszawa 2020

ISBN: 978-83-7938-282-8

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej. Zarządzanie kryzysowe jest składową przedsięwzięć realizowanych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa, ściślej - wewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Prezentowana monografia poświęcona jest zarządzaniu kryzysowemu z perspektywy narodowej i międzynarodowej. Część I obejmuje charakterystykę narodowego wymiaru zarządzania kryzysowego, koncentrując się głównie na ochronie infrastruktury krytycznej. Część II dotyczy międzynarodowych uwarunkowań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz obrony cywilnej. Autorzy publikacji swoją uwagę skupili na Organizacji Narodów Zjednoczonych Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania ustrojowe oraz doświadczenia historyczne mają wpływ na rozwiązania prawne, strukturę systemu zarządzania kryzysowego w poszczególnych państwach. Autorzy odnieśli się do rozwiązań Stanów Zjednoczonych, Japonii, Czech, Słowacji i państw bałtyckich..

Autorzy niniejszego opracowania wywodzą się z czołowych uczelni krajowych prowadzących badania i realizujących dydaktykę w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Białostockiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojskowej Akademii Technicznej.

Książka ta zapewne spotka się z zainteresowaniem analityków, doktorantów czy studentów badających i studiujących zagadnienia bezpieczeństwa narodowego, a zwłaszcza zarządzania kryzysowego.

K. Śmiałek, Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wyd. WAT, Warszawa 2020

ISBN: 978-83-7938-299-6

Ochrona ludności jest jednym z podstawowych obowiązków państwa. Jej celem jest ochrona życia i zdrowia człowieka, mienia i dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego w sytuacjach zagrożeń naturalnych spowodowanych przez człowieka. Do kategorii współczesnych zagrożeń zaliczyć można zarówno zagrożenia naturalne, jak i asymetryczne, terrorystyczne, cybernetyczne, hybrydowe oraz pozostałe zagrożenia spowodowane przez człowieka, obejmujące w szczególności zagrożenia militarne o gwałtownym i niszczycielskim oddziaływaniu na ludzi, infrastrukturę i środowisko naturalne.

Podmiotem obrony cywilnej niezmiennie pozostaje człowiek, a jej przedmiotem jest zabezpieczenie ludności przed skutkami zagrożeń czasu wojny. Dynamika konfliktów zbrojnych wymaga nowego spojrzenia na obronę cywilną i jej związki z zarządzaniem kryzysowym.

Niniejsza publikacja poświęcona jest trzem problemom. Rozdział pierwszy pokazuje wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Autorzy skupili się głównie na terroryzmie międzynarodowym postrzeganym jako największe niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa narodowego we wszystkich jego wymiarach – zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności. Rozdział drugi dotyczy funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego postrzeganego z perspektywy bezpieczeństwa cybernetycznego i teleinformatycznego. Ochronie ludności, obronie cywilnej, relacjom zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej poświęcony jest trzeci rozdział.

Autorami prezentowanej monografii są pracownicy naukowi, doktoranci, studenci wiodących uczelni krajowych realizujących badania i dydaktykę w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Toruń- skiego (UMK), Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej i innych.

Monografia skierowana jest do analityków, doktorantów, studentów kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne zainteresowanych szeroką formułą zarządzania kryzysowego.

 

K. Śmiałek, Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego. Wybrane zagadnienia, wyd. WAT, Warszawa 2020

ISBN: 978-83-7938-280-4

Sektory bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa) to części zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego odpowiadające zakresem swojej problematyki ustawowo określonym działom administracji rządowej lub grupom takich działów, agregowanym ze względu na podobieństwo przedmiotowe.

Wśród dziedzin bezpieczeństwa narodowego wyodrębniono następujące sektory: dyplomatyczny, militarny, wywiadowczy, kontrwywiadowczy, prawa i porządku publicznego, ratownictwa, kulturowy, edukacyjny, socjalny, demograficzny, migracyjny, finansowy, energetyczny, transportowy infrastruktury krytycznej, środowiska naturalnego i inne.

Autorzy prezentowanej monografii opowiedzieli się za typologią dziedzinowo-sektorową. Tytuł prezentowanej pracy wynika z trwającej od wielu lat naukowej i politycznej dyskusji odnoszącej się do klasyfikacji, typologii i szkół dotyczących ujęcia systemowego bezpieczeństwa. Podjęty w monografii problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, jako że dotyczy dynamicznie rozwijającego się obszaru dziedzin i sektorów bezpieczeństwa.

Publikacja skierowana jest do analityków, studentów, doktorantów kierunków takich jak: bezpieczeństwa narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe.

Praca powstałą dzięki zaangażowaniu i współpracy pracowników naukowych i doktorantów wiodących uczelni krajowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

 

W. Śmiałek, Bezpieczeństwo sektorowe w XXI wieku. Badania i perspektywy, wyd. WAT, Warszawa 2020

ISBN: 978-83-7938-281-1

Sektorowa wizja struktury i funkcjonowania państwa pozwala na dynamiczne wyodrębnienie jego obszarów – sektorów, czy też zmiennych, zarówno w czasie jak i w przestrzeni, m.in.: sektorów: ekonomicznego, politycznego, militarnego (wojskowego), bezpieczeństwa, żywnościowego, informatycznego itp.

Definiowanie sektorów bezpieczeństwa ma istotne znaczenie analityczne, ponieważ umożliwia badanie nie tylko sektora bezpieczeństwa, ale również jego interakcje z innymi obszarami nauki. Wśród dziedzin bezpieczeństwa narodowego wyodrębniono następujące sektory: dyplomatyczny, militarny, wywiadowczy, kontrwywiadowczy, prawa i porządku publicznego, ratownictwa, kulturowy, edukacyjny, socjalny, demograficzny, migracyjny, finansowy, energetyczny, transportowy, infrastruktury krytycznej, środowiska naturalnego i inne.

Monografia skierowana jest do analityków bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i innych. Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu i współpracy pracowników naukowych i doktorantów wiodących uczelni krajowych badających szeroko pojęte bezpieczeństwo, jego dziedziny i sektory, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i innych.

W. Śmiałek, Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym, wyd. WAT, Warszawa 2020

ISBN: 978-83-7938-268-2

Współcześnie bezpieczeństwo definiuje się jako konglomerat różnych współgrających elementów, w którym bezpieczeństwo militarne odgrywa jedną z głównych ról, ale już nie bezwzględnie dominującą . Prezentowana praca ma służyć osiągnięciu celu, którym jest identyfikacja elementów składających się na pojęcie bezpieczeństwa militarnego, ukazanie potencjalnych i realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w sferze militarnej.

W trzech rozdziałach tematycznych istotne miejsce zajmuje ukazanie roli organizacji międzynarodowych, politycznych czy też polityczno-wojskowych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa w ujęciu globalnym i regionalnym (ONZ, NATO, UE). Analiza byłych, trwających i potencjalnych (przyszłych) konfliktów zbrojnych (Irak, Syria, Morze Południowo-Chińskie) jest ważna dla prezentacji tematu. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w interesującym nas obszarze bezpieczeństwa militarnego warunkowane jest zespołem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. To one wypadkowo rozstrzygają o jego ostatecznym kształcie w danym momencie. Temu zagadnieniu autorzy poświęcili kilka rozdziałów.

Prezentowana praca powstała dzięki zaangażowaniu autorów wywodzących się z wiodących uczelni krajowych, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej i przede wszystkim Wojskowej Akademii Technicznej.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Ewolucja wojen. Wielość uwarunkowań, wyd. WAT, Warszawa 2019.

ISBN: 978-83-7938-248-4

Tytuł prezentowanej monografii wynika z trwającej od wielu lat naukowej, strategicznej i historycznej dyskusji o ewolucji wojen oraz odnoszącej się do nich klasyfikacji. Podjęty w publikacji problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, jako że dotyczy dynamicznie rozwijającego się i ewoluującego obszaru sporów, konfliktów zbrojnych i wojen.

Autorzy prezentowanej monografii uwagę swoją skupili przede wszystkim na następujących zagadnieniach: ewolucja taktyki i sztuki wojennej; typologia konfliktów i wojen; wnioski z konfliktów XX i XXI wieku; rewolucje w dziedzinie wojskowości; organizacje międzynarodowe wobec konfliktów i zbrojeń; Polska wobec konfliktów i wojen; wojny i konflikty w nauce i literaturze.

Praca skierowana jest do analityków, studentów uczelni wojskowych i cywilnych kierunków stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Monografia powstała dzięki zaangażowaniu autorów wywodzących się z wiodących uczelni krajowych, m.in. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej i innych.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar narodowy i międzynarodowy, wyd. COAS, Warszawa 2019

ISBN: 978-83-939703-2-2

Bezpieczeństwo ekonomiczne jest kategorią interdyscyplinarną obejmującą nauki ekonomiczne, nauki polityczne, czy też nauki o bezpieczeństwie. Autorzy tej publikacji podjęli się realizacji problemu wielowymiarowości bezpieczeństwa ekonomicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyzwania i zagrożenia w środowisku narodowym, regionalnym i globalnym.

Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego odnosi się do państw a jej składowymi są wartości uznawane za ważne dla państwa choć niekoniecznie pozostające pod bezpośrednią jego kontrolą. Aktualność i atrakcyjność podjętej problematyki wynika z dynamiki przemian ekonomicznych w perspektywie narodowej i międzynarodowej.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Regionalny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, wyd. WAT, Warszawa 2019

ISBN: 978-83-7938-249-1

Celem monografii jest ukazanie regionalnego wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego z politycznego, ekonomicznego, militarnego, społecznego i kulturowego punktu widzenia. W ujęciu regionalnym autorzy przedstawili zagrożenia i wyzwania w głównych obszarach niestabilności i konfliktów, działania podejmowane przez państwa i instytucje międzynarodowe na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa oraz nowe tendencje w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zespół autorski w większości stanowią młodzi badacze wywodzący się z uczelni krajowych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i innych.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego/państwa, wyd. COAS, Warszawa 2019

ISBN: 978-83-939703-3-9

Podjęty w publikacji problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, ponieważ dotyczy bezpieczeństwa narodowego/państwa w środowisku międzynarodowym – uwarunkowań i kryteriów. Bezpieczeństwo międzynarodowe państwa jest wartością mieszczącą się w wiązce interesów uznawanych powszechnie za egzystencjonalne, bo dotykających przetrwania i rozwoju kraju.

Praca skierowana jest do analityków, doktorantów, studentów uczelni wojskowych i cywilnych kierunków bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz pasjonatów kwestii związanych ze stosunkami międzynarodowymi.

Prezentowana monografia powstałą dzięki zaangażowaniu autorów wywodzących się z wiodących uczelni krajowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyżej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej i innych.

K. Śmiałek, W. Śmiałek, Wpływ organizacji międzynarodowych na wielowymiarowość bezpieczeństwa, wyd. WAT, Warszawa 2016

ISBN: 978-83-7938-119-7

Tytuł prezentowanej pracy wynika z trwającej od wielu lat dyskusji odnoszącej się do roli i miejsca organizacji międzynarodowych w systemie globalnym i systemach regionalnych bezpieczeństwa. Podjęty w tej publikacji problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, ponieważ dotyczy dynamicznie rozwijającego się i ewoluującego obszaru, roli i miejsca w polityce światowej, regionalnej i narodowej.

Bezpieczeństwo państwa jest kategorią interdyscyplinarną. Autorzy tej publikacji podjęli się realizacji ekscytującego problemu miejsca organizacji międzynarodowych w bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym. Atrakcyjność i aktualność problematyki wynika z dynamiki przemian politycznych, ekonomicznych, społecznych, militarnych w środowisku międzynarodowym.

W. Śmiałek, Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej, wyd. WAT, Warszawa 2014

ISBN: 978-83-7938-062-6

Prezentowana praca stanowi efekt międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Celem tego przedsięwzięcia było zdiagnozowanie wybranych dylematów polityki bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku w aspekcie zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Autorzy w swoich opracowaniach nie tylko dokonali charakterystyki głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego RP, ale także przedstawili propozycje sposobów przeciwdziałania im.

Przyjęcie takich założeń badawczych jest o tyle istotne, iż pozwala nie tylko diagnozować występujące problemy, ale także przyczynić się do ich zwalczania. Praca ta jest więc skierowana przede wszystkim do przedstawicieli elit politycznych oraz mediów, a także środowiska naukowego oraz studentów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i kierunków pokrewnych. Redaktorzy publikacji pragną złożyć wyrazy podziękowania opiekunowi naukowemu KNBN WAT Panu Doktorowi Wiesławowi Śmiałkowi za okazane wsparcie, życzliwość oraz niezwykle cenne uwagi merytoryczne udzielane podczas realizacji niniejszej konferencji.

W. Śmiałek, Rola i miejsce Rzeczypospolitej Polskiej w systemie/systemach bezpieczeństwa międzynarodowego, wyd. WAT, Warszawa 2013

ISBN: 978-83-62954-92-6

Podstawowym celem polityki zagranicznej i wewnętrznej każdego państwa jest zapewnienie jego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. Cel ten wynika z konieczności zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb istnienia i przetrwania narodu oraz jego organizacji państwowej, a także ochrony atrybutów ich tożsamości.

Tytuł prezentowanej pracy wynika z trwającej od wielu lat naukowej, ale i politycznej dyskusji odnoszącej się do klasyfikacji, typologii i szkół dotyczących ujęcia systemowego bezpieczeństwa międzynarodowego.

Na początku XXI wieku w literaturze tematu używając pojęcia „system powszechny / globalny bezpieczeństwa międzynarodowego”, autorzy odnoszą go do systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja ta łączy w sobie cechy organizacji powszechnej i uniwersalnej, zaś w obszarze odpowiedzialności za pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe posiada uprawnienia wyjątkowe nieznane innym organizacjom.

Równolegle z procesem globalizacji toczy się proces regionalizacji, w tym w sferze bezpieczeństwa. Ogólnie przyjmuje się, że organizacje polityczne, polityczno-wojskowe i sojusze utożsamiane są z systemami bezpieczeństwa międzynarodowego, kooperatywnego. I tak możemy mówić o:

 • systemie bezpieczeństwa NATO,
 • systemie bezpieczeństwa KBWE/OBWE,
 • i od niedawna o systemie bezpieczeństwa UE.

W prezentowanej pracy do tych wyżej wymienionych systemów odnoszą się i nawiązują autorzy artykułów. Podjęty w książce problem badawczy jest istotny ze względów poznawczych, jako że dotyczy dynamicznie rozwijającego się i ewoluującego obszaru polityki bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego.

W. Śmiałek, Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, wyd. WAT, Warszawa 2013

ISBN: 978-83-62954-65-0

Książka koncentruje się na trzech grupach zagrożeń. Pierwsza grupa artykułów dotyczy determinant skutecznej polityki bezpieczeństwa, sposobów jej kreowania. Autorzy zaprezentowali najważniejsze płaszczyzny bezpieczeństwa narodowego, akcentując m.in. wydatki obronne i koszty udziału państwa w misjach i operacjach poza granicami państwa (Krzysztof Szwarc).

Istotne miejsce w rozważaniach nad bezpieczeństwem zajmuje energetyka, a zwłaszcza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Paweł Domagała). Druga grupa zagadnień obejmuje rozważania dotyczące nowej roli międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa, np. UE, NATO (Agnieszka Warda).

Za sprawą postępu technicznego, ideologizacji działań politycznych, fundamentalizmu religijnego, terroryzm – zjawisko niegdyś regionalne, wzrósł do rangi globalnej, wpisując się na listę zagrożeń dla bezpieczeństwa jako największe z nich. Charakterystyce najważniejszych organizacji terrorystycznych, metodom i środkom zwalczania terroryzmu poświęcona jest trzecia grupa artykułów (Sabina Narloch, Marcin Chmielewski, Piotr Leszczyński).

Mamy nadzieję, że zakres oraz tematyka artykułów zainteresują Czytelników spośród społeczności akademickiej. Praca powstała dzięki zaangażowaniu studentów kół naukowych bezpieczeństwa narodowego funkcjonujących w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i innych uczelniach.